Download citation

Syndrome aigu d'irradiation : les atteintes du système gastro-intestinal

Radioprotection, 37 2 (2002) 161-171
DOI: https://doi.org/10.1051/radiopro:2002006